میشه الان اگه پستمو دیدین دعا کنین میان ترم زبانمو خوب بدم ؟! واقعن نرسیدم بخونم 😭


+بچه خواهرم دیروز به دنیا اومد ...

+ حال بابا خوب نشد که هیچ بدترم شد . اسپاسم عضلانی گرفته سمت راست بدنش 😔

+ بعد دو سه هفته بیبی رو دیدم ، اصن روز خوبی نبود ، الانم قهریم ! 

+ خستم ! نمیدونم چرا انقد بقیه ازم انتظار دارن !!!!

همه رو میام نعریف میکنم ، دلم خونه !