بچه ـا میشه واسه منو بیبیم دعا کنین ؟! نگران نشیدا بد نیس خوبه !

دعا کنید اتفاقى که میخوایم بیفته 🙏🏼 اگرم نیفته طورى نمیشه ها ما نا امید نمیشیم ولى اگه بشه عالى میشه ، عالى تر از عالى ، دل من کلى شاد میشه ، غم ـاى این روزام از بین میره و در پى اش کلى اتفاق خوب ممکنه بیفته ... میشه خواهش کنم با دلاى پاکتون با نیت مادوتا دعا کنین ؟! ♥️

+ اگه نمینویسم این مدت طور خاصى نشده ، فقط جفتمون سرمون گرم زندگى بوده و نتونستیم همو ببینیم . اینه که دست و دل منم زیاد به نوشتن نمیره این مدت ... مرسى از مهربونیاتون که بفکرم بودین 😇