چه روز قشنگـی بشه اون روزی که با یه همچین آهنگـی شروع بشه...
ا صن چقد این روزـآ آهنگ ـآی تقدیمیم بهت زیاد شده Babe جانم ^-^ این یکـی هم با تأکید زیاااااد رو جمله به جمله اش تقدیم به شکر قهوه ای چشمونت ^-^
 

 

 

+ وقتـی پیش مامانت رسوای عالمم :)) ^-^ Click
+ پست قبلی جدیده هنو خیلی ـاتون نخوندین :))